Phòng Giáo dục và Đào tạo Long Hồ tọa lạc tại Khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc theo chế độ thủ trưởng, lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Phòng trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện./.